شهر … در ۶۵کیلومتری … استان … واقع شده است. طول جغرافیایی این شهر ۴۸.۵۱ شرقی و عرض جغرافیایی ۲۲.۳۲ می باشد. این شهر در … می باشد. شهر … در حاشیه  … واقع گردیده است.