شهروند گرامی: فرم پیشنهاد اقتصادی جهت ارائه طرح های پیشنهادی شما شهروندان گرامی طراحی گردیده است تا بتوانید با ارائه طرح خود در صورت تصویب توسط اعضای محترم شورا و شهرداری در درآمد طرح شریک باشید.
  • مشخصات متقاضی

  • مشخصات طرح

  • نحوه مشارکت پیشنهادی

  • بارگذاری مستندات طرح

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xlx, xlsx.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .