3 مرداد 1403 15:20

راهنمای پاسخ به استعلام های حوزه شهرسازی

شناسه خدمت: ۱۰۱۲۶۵۶۰۰۰
عنوان خدمت:پاسخ به استعلام های حوزه شهرسازی در شهرداری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

در این خدمت ، راهنمای پاسخگویی به استعلام ها از شهرداری انجام میگردد.

استعلامات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

  • بازدید کارشناس شهرسازی
  • تهیه گزارش شهرسازی و تطبیق با طرح راهنمای شهری
  • انجام مراحل اجرای ماده صد در صورت تخلف ساختمانی
  • پاسخ استعلام

متوسط زمان ارائه خدمات

از یک روز تا چند ماه در صورت تخلف ساختمانی

ساعات ارائه خدمت

۸-۱۴

تعداد مراجعات حضوری

۱۰-۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس دفتزچه عوارض سالیانه شهرداری

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت