3 مرداد 1403 14:48

راهنمای درخواست صدور مجوز تفکیک املاک شهری

شناسه خدمت: ۱۳۰۴۲۶۵۵۰۰۰
عنوان خدمت:درخواست صدور مجوز تفکیک املاک شهری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

فرآیند صدور مجوز تفکیک املاک شهری از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد.

قوانین و مقررات

ماده ۱۰۱- ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکان، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتبا به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طــرح جــامع و تفصیلی در چهــارچــوب سـایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صــادر می‌کند. در تبصره یک این ماده رعایت حد نصـاب‌های تفکیک و ضوابط آخرین طرح جـامع و تفصیـلی مصـوب در محدوده شهرها وهمچنین رعایت آییننامه‌ها و دستورالعمل‌های قــوانین مرتبط، در تهیه و تأیید نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی دانسته شده است

در تبصره دو به تفکیک اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اشاره شده است.

تبصره سه: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند.

تبصره چهار: کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.

در تبصره پنج به مجازات متخلفین از این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، اشاره شده است.

استعلامات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

مراحل کلی جهت تفکیک ملک به صورت تفکیک عرصه مشروط به ارائه سند شش دانگ عرصه مالکیت

۱.ارائه مدارک لازم : کارت شناسایی ، فیش نوسازی

۲.تکمیل فرم درخواست
۳.صدور دستور بازدید توسط مسئول شهرسازی
۴.بازدید و گزارش از وضعیت محل
۵.بررسی گزارش توسط مسئول شهرسازی و در صورتیکه امکان تفکیک وجود داشته باشد اعلام به مالک جهت ارائه نقشه تفکیکی
۶.ارائه نقشه به شهرداری ( واحد شهرسازی) جهت تائید
۷.ارسال نقشه های تفکیکی به شورای شهر سازی و تائید آن
۸.ارسال به گروه کارشناسان جهت تعیین مبلغ بابت تفکیک
۹.بررسی توسط محاسب و تعیین مبلغ پرداخت
۱۰.صدور فیش
۱۱.پرداخت مبلغ تعیین شده توسط گروه کارشناسان
۱۲.تهیه پیش نویس نامه اداره ثبت توسط شهرداری و تایپ آن
۱۳.امضاء معاون شهرسازی ، معاون مالی
۱۴.مهر و شماره دبیرخانه

۱۵.نامه و نقشه تائید شده به اداره ثبت جهت صدور سند شش دانگ بر روی محل مورد نظر

مدارک مورد نیاز

مدارک نیاز ندارد

متوسط زمان ارائه خدمات

دو هفته

ساعات ارائه خدمت

ساعات اداری

تعداد مراجعات حضوری

حداقل سه بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس مساحت ملک و دفترچه عوارض سالیانه شهرداری

نحوه دسترسی خدمت

پرسش و پاسخ

تفکیک و تجمیع مجموعه‌های ارزشمند تاریخی ممنوع و تفکیک عرصه‌ها در بافت ارزشمند تاریخی طبق ضوابط خاص این عرصه‌ها مشروط بر اینکه خط تفکیک با ساختمان‌ها و بناهای احداث شده ارزشمند تاریخی و حریم آن‌ها، برخوردی نداشته باشد، پس از ارائه طرح توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵، مجاز است.