3 مرداد 1403 15:28

راهنمای استعلام میزان عقب نشینی

شناسه خدمت: ۱۳۰۴۲۶۵۲۱۰۴
عنوان خدمت:درخواست استعلام میزان عقب نشینی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

فرآیند استعلام میزان عقب نشینی از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد. لذا متقاضیان بایستی پس از مطالعه کامل راهنما نسبت به ثبت درخواست خود از طریق بخش ثبت درخواست اقدام نمایند.

 1. ثبت درخواست توسط متقاضی
 2. بازدید و بررسی درخواست توسط کارشناسان
 3. مطابقت با طرح راهنمای شهر
 4. اغلام میزان عقب نشینی و کاربری

قوانین و مقررات

اگر ذینفع مجاز به تهیه نقشه های معماری و محاسباتی
• الف : نباشد : دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
• ب: باشد
• ب-۱:نیاز به تغییر کاربری و… نداشته باشد طبق ضوابط به ردیف ۴ مراجعه کند.
• ب-۲:اگرمالک تقاضای تغییر کاربری و افزایش تراکم را داد:
تنظیم توافقنامه با امضاء شهردار، مالک و پس از صدور مصوبه شورا مبنی برموافقت باتوجه به کاربری ملک از ادارات مختلف استعلام اخذ و به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطریق کمیسیونها به روند خود ادامه داده.

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه

فرآیند ارائه خدمت

 • مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری
 • ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.
 • ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 • ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 • تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی
 • بازدید کارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود
 • تکمیل کارت گذربندی
 • تعیین کاربری، حدود تعریض براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی
 
 
 
 

استعلامات مورد نیاز

در صورتیکه در محدوده قانونی شهر باشد استعلام خاصی نیاز ندارد

متوسط زمان ارائه خدمات

حداکثر یک هفته

ساعات ارائه خدمت

ثبت درخواست اولیه آنلاین و ۲۴ ساعت شبانه روز میباشد ولی برای بازدید نیاز به مراجعه حضوری در ساعات اداری است.

تعداد مراجعات حضوری

دو بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

هزینه بر اساس دفترچه عوارض سالیانه میباشد.

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

مدت زمان صدور پروانه ………… است.
پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.