ردیف نام محله روزهای جمع آوری
۱)  محله …….. روزهای فرد
۲)  محله ……… روزهای زوج 
۳)  محله …….. روزهای فرد 
۴) محله …….. روزهای زوج
۵) محله…….. روزهای فرد