مردم شناسی

مردم شهر       همه ایرانی و شیعه هستند. به فارسی زبان تکلم می کنند. اکثرا بومی، محلی و بعضا هم مهاجرینی هستند که برای اشتغال در صنایع معمولا در شهرستان حضور دارند. مردم شهر  از فرهنگ و روحیه اشتراک مساعی خوبی با یکدیگر برخوردارند.

اطلاعات جمعیتی

جمعیت شهر  براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ برابر با         نفر می باشد. برآورد جمعیتی این شهر در سال ۱۳۹۷ براساس نرخ رشد سالیانه برابر با        نفر اعلام گردیده است.

اشتغال و اقتصاد

از لحاظ اقتصادی، باعنایت به اینکه شهر    در منطقه صنعتی قرار دارد و به عنوان نزدیک ترین شهر با منطقه صنعتی است. همچنین با شرکت های        و شرکت  در جوار است و… شغل اکثر اهالی کارمند و یا کارگر در این کارخانجات میباشد.

برخی هم به شکل رابط خدماتی با این شرکت ها همکاری می نمایند. برخی نیز در سایر ادارات شهرستان مشغول میباشند.

همچنین تعداد زیادی از اهالی شهر کشاورزی را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند. از محصولات کشاورزی شهر می توان، در درجه اول به تولید برنج، گندم، جو و صیفی جات و محصولات جالیزی اشاره کرد.البته باغداری نیز در سطح محدود وجود دارد.

واقع شدن در منطقه صنعتی و همجواری این شهر با کنار گذر غرب، راه آهن سراسری کشور،و همچنین بزرگترین پایانه حمل بار کشور  که کمتر از ۴ کیلومتر فاصله آن است. خود ظرفیت بالقوه ای را برای سرمایه گذاری فراهم نموده است. وجود نیروی کار متخصص و کارگر نیز ازدیگر پتانسیلها در این شهر می باشد.

در گردشگری نیز از آنجایی که کنار گذر غرب از وسط شهر  می گذرد و این آزاد راه مسیر ارتباطی بین چندین استان از شمال غرب تا مرکز و جنوب غرب کشور می باشد.

اینها همه موقعیت بسیار ارزنده ای را برای هتل داری و احداث مرکز خدمات رفاهی فراهم نموده است.